BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

INFO stručné


Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, tzn. zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví.

Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťuje jejich příčiny a zdroje, vyhledá a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich odstranění,

Vyhodnotit rizika, která není možné odstranit a přijímat opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 


Základní povinnosti zaměstnance v BOZP

Dodržovat veškeré předpisy vztahující se k vykonávané práci, které jsou stanoveny pracovními postupy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále předpisy vztahujícími se k zajištění požární ochrany.

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.


Dokumentace BOZP

Zaměstnavatel 

Zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré dokumentace týkající se plnění povinností na úseku BOZP, včetně záznamů o školení, revizních zpráv, návodů k obsluze apod., udržovat zpracovanou dokumentaci aktuální a v případě změn zajistit její aktualizaci oprávněnou osobou. 


Školení BOZP

Zaměstnavatel

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, zajistit řádné zpracování a ukládání záznamů o všech školeních, vést prokazatelné doklady o seznámení příslušných zaměstnanců s návody výrobců strojů, přístrojů, zařízení, nářadí, ochranných prostředků a s bezpečnostními listy používaných látek, se kterými přicházejí zaměstnanci do styku.

Zaměstnanec

Zúčastnit se školení a podrobit se ověření znalostí.


Kontrolní činnost na pracovištích

Zaměstnavatel 

Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav pracovních prostředků, zařízení a vybavení pracovišť.

Zjištěné závady a nedostatky v daných termínech odstranit nebo zajistit jejich odstranění.

O každé kontrole a roční prověrce musí být proveden záznam.  

Opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a termíny k jejich splnění navrhuje osoba, která kontrolu provedla. Záznam o kontrole musí být uložen na kontrolovaném pracovišti, příp. na jiném určeném a dostupném místě.

Roční prověrky BOZP

Kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádějí nejméně 1 x ročně na všech pracovištích. 

Kontroly provádí zaměstnavatel a odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.


Kategorizace prací

Jeden ze tří základních pilířů současného pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je jedním ze základních zdrojů požadavků na zajišťování BOZP na každém pracovišti. Proto je její řádné provedení značně důležité. Je součástí managementu rizik při práci, jenž zahrnuje vyhledání a vyhodnocení rizik při práci a stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň k snížení úrovně jejich závažnosti.

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance. 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií, hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví právní předpisy.

Prevence rizik 

Zahrnuje veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti k prevenci nebo snížení rizik. 

Proces, jehož cílem je optimalizace rizika, se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

Faktory, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a které se hodnotí, jsou následující

Prach. Chemické látky, Hluk, Vibrace, Neionizující záření, Elektromagnetická pole, Fyzická zátěž, Pracovní poloha, Teplo, Chlad, Psychická zátěž, Zrak, Biologické činitele, Zvýšený tlak vzduchu.


Osobní ochranné pracovní prostředky

OOPP jsou prostředky osobní ochrany schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou a určené k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci.

Zaměstnavatel

Poskytovat bezplatně zaměstnancům OOPP, mycí a čistící prostředky,

informovat zaměstnance o rizicích, před kterými je používání OOPP chrání,

seznámit zaměstnance se způsobem používání OOPP a s návodem výrobce,

kontrolovat vybavenost a správné používání OOPP jen k těm účelům, pro které jsou určeny,

vybavit zaměstnance OOPP v mimořádných případech, v případech přidělení práce nebo úkolu mimo běžné pracovní a funkční zařazení zaměstnance,

zajistit nebo provést výměnu OOPP, když je snížena jejich ochranná funkce,

poskytnout zaměstnancům mycí a čistící prostředky, příp. regenerační krémy a masti 

vést evidenci o výdeji OOPP.

Zaměstnanec

Používat OOPP v souladu s příkazy a pokyny zaměstnavatele, způsobem, se kterým byli seznámeni, v souladu s návodem výrobce,

řádně pečovat o přidělené OOPP,

oznamovat závady na přiděleném OOPP svému nadřízenému,

nepoužívat poškozené nebo nefunkční OOPP.


Lékařské prohlídky

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je

hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,

provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,

poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,

školení v poskytování první pomoci,

pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce 

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je

poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, 

nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Zaměstnavatel

sdělit zaměstnancům, který poskytovatel pracovnělékařských služeb jim poskytuje pracovnělékařské služby,

sdělit zaměstnancům, jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením,

nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popř. ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem.

Zajistit, aby každý zaměstnanec absolvoval

vstupní lékařskou prohlídku - před nástupem do pracovního poměru,

preventivní lékařskou prohlídku - v průběhu pracovního poměru, ve stanovených lhůtách,

mimořádnou lékařskou prohlídku - v případě potřeby,

výstupní lékařskou prohlídku - při rozvázání pracovního poměru.

Postupovat při zařazování zaměstnanců k práci podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti.

Odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal.

Vstupní, preventivní, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky

jsou prováděny u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo za jistých podmínek u registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství. 

Následná prohlídka 

po skončení rizikové práce se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění.

Zaměstnavatel má právo

vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Zaměstnanec

podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením, příp. očkováním v určených lhůtách,

podrobit se nařízeným pracovnělékařským službám,

podrobit se určeným mimořádným lékařským prohlídkám,

sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.


Pracovní úrazy

Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Zaměstnavatel

vybavit všechna pracoviště knihou úrazů tak, aby byla za všech okolností zabezpečena možnost zápisu o vzniklých úrazech,

vést evidenci o všech úrazech, 

vyhotovit záznam o úrazu neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech,

objasnit příčiny a okolnosti vzniku každého úrazu za účasti zaměstnance a svědků a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,

stanovit výši odškodnění poškozenému zaměstnanci, příp. navrhnout snížení, došlo-li k porušení předpisů k zajištění bezpečné práce,

přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 

vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání,

plnit další povinnosti o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zaměstnanec

bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem,

poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění,

zavolat lékařskou službu pokud je to nutné,

zajistit, aby zůstalo místo úrazu v původním stavu až do příchodu vedoucího zaměstnance, příp. šetřící komise,

odsouhlasit svým podpisem záznam v knize úrazů, příp. záznamu o úrazu,

spolupracovat při zjišťování příčin vzniku úrazu, poskytovat veškeré potřebné informace.