TOPlist

OIP

Oblastní inspektorát práce

Kontakty


Oprávnění inspektora práce

 • vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce,
 • vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
 • při kontrole požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, jež jsou přítomny na místě kontroly,
 • v případě hodného zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s právními předpisy,
 • ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy v souvislosti s výkonem kontroly,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost k výkonu kontroly.

Oblast prováděné kontroly dle zákona o inspekci práce

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů

 • z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
 • stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
 • k zajištění bezpečnosti práce,
 • k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických zařízení,
 • o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (žen, mladistvých apod.), upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu.
 • dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, jakož i z vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
 • dodržování vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců.
 • kontroly v případech stanovených zvláštními právními předpisy (například zákon o prevenci závažných havárií atd.). 

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce 

k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby (zaměstnavatele), tj. místem, kde dochází k samotnému výkonu práce.  

Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13

746 01 Opava

tel.: 950 179 101, 950 179 178

fax: 553 626 672

e-mail: opava@suip.cz, epodatelna@suip.cz


OIP pro hl. město Prahu

Kladenská 103/105

160 00 Praha 6

tel.: 950 179 310

fax: 950 179 309

e-mail: praha@suip.cz

OIP pro Středočeský kraj

náměstí Barikád 1122/2,

130 00 Praha 3

tel.: 950 179 400

fax: 950 179 401

e-mail: stredni.cechy@suip.cz

OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Vodní 21

370 06 České Budějovice

tel.: 950 179 511

fax: 950 179 505

e-mail: budejovice@suip.cz

regionální kancelář v Jihlavě

třída Legionářů 17/4181

586 01 Jihlava,

tel.: 950 179 512

fax: 950 179 506

e-mail: jihlava@suip.cz

OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Schwarzova 27

301 00 Plzeň

tel.: 950 179 611

fax: 950 179 610

e-mail: plzen@suip.cz

regionální kancelář v Karlových Varech

Svahová 1170/24

360 01 Karlovy Vary

tel.: 950 179 636

e-mail: kvary@suip.cz

OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

SNP 2720/21

400 11 Ústí nad Labem

tel.: 950 179 711

fax: 950 179 719

e-mail: usti@suip.cz

regionální kancelář v Liberci

460 73 Liberec

tel.: 950 179 736

fax: 950 179 719

e-mail: liberec@suip.cz

OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Říční 1195

501 01 Hradec Králové

tel.: 950 179 800

fax: 950 179 899

e-mail: hradec@suip.cz

regionální kancelář v Chrudimi

budova Ministerstva zemědělství ČR

Poděbradova 909

537 01 Chrudim

tel.: 950 179 872

OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Milady Horákové 3

658 60 Brno

tel.: 950 179 900

fax: 950 179 901

e-mail: brno@suip.cz

regionální kancelář ve Zlíně

Úřad práce ČR – krajská pobočka

Čiperova 5182

760 42 Zlín

tel.: 950 175 512

OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Živičná 2

702 69 Ostrava

tel.: 950 179 211

e-mail: ostrava@suip.cz

regionální kancelář v Olomouci

tř. Kosmonautů 8 (v 1. patře AB centra)

772 00 Olomouc,

tel. 950 179 203, 950 179 201 (PP vztahy), 950 179 216, 950 179 221 (BOZP)