TOPlist

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

je bezpečnostní sbor České republiky. 

Základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

SPD

Státní požární dozor

Zahrnuje souhrnně jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zastupují stát. 

Dotčenými orgány státní správy na úseku PO a orgány vykovávající SPD jsou 

  • Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
  • Hasičské záchranné sbory krajů

Cílem jednotlivých oblastí činností je zajištění odpovídající míry požární bezpečnosti.

Státní požární dozor mohou vykonávat příslušníci, kteří mají odpovídající odbornou způsobilost, která je stanovena vnitřním předpisem HZS ČR.


Státní požární dozor vykonává 

  • místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje
  • vykonává se kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

Příslušníci pověření plněním úkolů na úseku požární ochrany 

  • jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami, povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu
  • jsou oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost

  • při provádění úkonů jsou oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení, ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností